Regulamin

§1. Definicje

Adres – oznacza dokładny adres dostawy podany przez Klienta podczas składania zamówienia, pod który Diabelsko Dobre będzie dostarczać posiłki stanowiące przedmiot zamówienia, obejmujący: miejscowość, kod pocztowy, dzielnicę, ulicę, nr domu/mieszkania, kod do domofonu lub informację o sposobie i miejscu pozostawiania posiłków. Aktywacja – pierwszy dzień dostarczenia Posiłków objętych Zamówieniem. Dane Klienta – dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia i niezbędne do jego realizacji, obejmujące: imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail. Diabelsko Dobre ul. Kościuszki 38 C, 05-270 Marki NIP: 1251720904 Dzień roboczy – obejmuje jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 r., Nr, 4, poz. 28 ze zm.) oraz okresów przerw w funkcjonowaniu zakładu Diabelsko Dobre wywołanych np. okresem świąt bożego narodzenia lub wielkanocnych. o każdym okresie przerw wywołanych wspomnianymi okresami świątecznymi lub innymi okolicznościami. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, korzystająca z oferty Diabelsko Dobre lub zamierzająca z niej korzystać. Konto/Konto Klienta/Panel Klienta – indywidualnie przydzielony Klientowi dostęp do części zasobów Serwisu umożliwiający dokonanie zamówienia, jego modyfikację, a także kontakt z firmą Diabelsko Dobre. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług przez Diabelsko Dobre dostępny pod adresem: diabelskodobre.pl Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Diabelsko Dobre, dostępny pod adresem elektronicznym: Diabelsko Dobre za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie. Teren Dostawy – oznacza obszar administracyjny Warszawa, oraz inne miejscowości zaakceptowane przez Diabelsko Dobre w trakcie przyjmowania zlecenia, na terenie których odbywa się dostawa Posiłków. Umowa – umowa zawierana za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na odległość pomiędzy Klientem a Diabelsko Dobre. Przedmiotem, której jest sprzedaż posiłków. Posiłki/Diety – stanowiące ofertę Diabelsko Dobre, posiłki lub zestawy posiłków składające się na całościowe diety przeznaczone dla Klientów. Wśród możliwych do wybory diet są:
WYBÓR MENU STANDARD STANDARD BEZ RYB VEGE SPORT NISKI IG LUNCH BOX KETOGENICZNA WEGAŃSKA REDUKCYJNA POLSKA KUCHNIA DLA KOBIET
1200 1200 1200 1200 2000 1200 1000 1200 1200 1000 1200 1200
1500 1500 1500 1500 2500 1500 1500 1500 1200 1500 1500
2000 2000 2000 2000 3000 2000 2000 2000 1500 2000 1800
Obowiązuje opłata: +8 zł/ dzień za dostawę pod adres. W przypadku zamówienia kilku diet pod jeden adres, koszt dostawy liczymy jednorazowo. Wszystkie zamówienia są realizowane od godziny 22 do godziny 7.30. Dieta na sobotę jest taka sama jak dieta piątkowa i jest dostarczona z dietą piątkową. Zamówienia – zamówienie obejmujące szczegóły nabycia przez Klienta Posiłków, złożone przez Klienta e-mailowo lub w Panelu Klienta, które jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu. Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w § 7 Regulaminu.

§2. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady rejestracji w Serwisie, dokonywania zamówień oraz współpracy Klientów i Diabelsko Dobre przy realizacji zamówień. Klient korzystający z oferty Diabelsko Dobre zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, a składając zamówienie dokonuje akceptacji jego treści. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Diabelsko Dobre danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Diabelsko Dobre określone zostały w zakładce RODO – INFORMACJE, Serwisu

§3. Założenie konta w serwisie

Założenie konta w Serwisie możliwe jest poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza udostępnionego w zakładce „Logowanie/Rejestracja” w Serwisie. Rejestrując się w Serwisie Klient zobowiązany jest do podania:
 • imienia i nazwiska albo nazwy (w wypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną),
 • adresu,
 • adresu e-mail,
 • numeru telefonu,
 • siedziby, NIP oraz formy prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli Konto służyć będzie realizacji zamówień związanych z prowadzoną działalnością.
Rejestracji Klienta będącego osobą fizyczną może dokonywać wyłącznie dana osoba fizyczna lub jej pełnomocnik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz odpowiednie umocowanie do działania. Rejestracji Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, mogą dokonywać jej organy działający w granicach kompetencji wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz treści dokumentów założycielskich.

§4. Korzystanie z serwisu

Klient może posiadać tylko jedno Konto. w szczególnie uzasadnionych przypadkach administrator Serwisu może wyrazić zgodę na założenie większej liczby Kont. Dane wprowadzone do Serwisu są także danymi wykorzystywanymi w związku z realizacją Umowy. Jakakolwiek zmiana danych Klienta wymaga uprzedniego poinformowania Diabelsko Dobre poprzez wprowadzenie nowych danych za pośrednictwem Serwisu. Niedozwolone jest jakiekolwiek udostępnianie danych umożliwiających uzyskanie dostępu do Konta Klienta. w sytuacji naruszenia zakazu wymienionego w zdaniu poprzednim Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje z tym związane. Diabelsko Dobre zastrzega możliwość dokonywania weryfikacji nowo założonych Kont Klienta trwającej nie dłużej niż 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin. W razie przekazania danych nieprawdziwych, nieprecyzyjnych, niemożliwych do zweryfikowania lub w inny sposób stwarzających wątpliwości co do tożsamości Klienta, Diabelsko Dobre przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta. W przypadku stwierdzenia łamania przez Klienta zasad Diabelsko Dobre przysługuje uprawnienie do zawieszenia Klientowi dostępu do Konta oraz wezwanie Klienta do zaniechania naruszeń. Brak reakcji ze strony Klienta, a zwłaszcza dalsze naruszenie Regulaminu skutkować będzie całkowitym zablokowaniem dostępu do Konta i usunięciem go. Klientowi przysługuje uprawnienie do żądania usunięcia przypisanego mu Konta. Dyspozycję usunięcia Konta należy kierować na adres e-mail Diabelsko Dobre zamieszczony w Serwisie w zakładce „Kontakt”. Konto Klienta może zostać usunięte wyłącznie, gdy wszystkie zamówienia oraz reklamacje Klienta posiadają status „zakończone”.

§5. Zamówienia Klientów posiadających Konta w Serwisie

Klient posiadający prawidłowo utworzone Konto w Serwisie dokonuje zamówienia Diet, precyzując warunki realizacji zamówienia, w szczególności potwierdzając lub modyfikując Adres. Klient jest odpowiedzialny za poprawność i prawidłowość danych wprowadzonych do Panelu Klienta. W sytuacji błędnego wprowadzenia danych, o których mowa w §5 ust. 1 Regulaminu Klient powinien zgłosić taką okoliczność niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od chwili otrzymania wiadomości, o której mowa w §5 ust. 8 Regulaminu, w formie wiadomości e-mail skierowanej na adres: kontakt@diabelskodobre.pl. Tak wprowadzone modyfikacje, uzupełnienia lub poprawki obowiązywać będą począwszy od kolejnego pełnego tygodnia z zastrzeżeniem konieczności skierowania wiadomości nie później niż do piątku do godziny 18:00. w razie zgłoszenia zmiany z naruszeniem zapisów zdań poprzednich, wiadomość traktowana jest jako doręczona kolejnego dnia roboczego. Diabelsko Dobre nie odpowiada za skutki rozpoczęcia realizacji zamówienia przed zasygnalizowaniem błędu zgodnie z procedurą przedstawioną w zdaniu poprzednim. Firma zastrzega możliwość obciążenia Klienta dodatkową opłatą w sytuacji zgłoszenia omyłki, o której mowa w zdaniach poprzednich, po chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia. Prawidłowo złożone zamówienia będą realizowane w terminie 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) godzin z uwzględnieniem godzin pracy Biura Obsługi Klienta, od momentu zaksięgowania pełnej płatności przez Diabelsko Dobre. Realizacja dostaw Produktów przedstawia się następująco: Dostawa następuje po zaksięgowaniu środków na naszym rachunku bankowym. Zaksięgowanie środków:
w Najwcześniejsza możliwa Aktywacja:
Poniedziałek do godziny 7:00 Wtorek
Wtorek do godziny 7:00 Środa
Środa do godziny 7:00 Czwartek
Czwartek do godziny 7:00 Piątek
Piątek, Sobota Poniedziałek
Niedziela do godziny 7:00 Poniedziałek
Powyższe terminy mogą ulegać zmianom w okresach związanych z dniami ustawowo wolnymi, poza świętami wypadającymi w dni powszednie. W przypadku wprowadzenia dodatkowych ograniczeń zostaną one podane do informacji Klienta poprzez wiadomość sms z odpowiednim wyprzedzeniem. Diabelsko Dobre nie przygotowuje diet indywidualnych i eliminacyjnych, w tym wyłączających potencjalne alergeny. Nieprzestrzeganie przez Klienta wszystkich zaleceń związanych z jego stanem zdrowia, alergiami lub innymi okolicznościami może mieć negatywny wpływ na zdrowie Klienta, za co Diabelsko Dobre nie ponosi odpowiedzialności. Przed złożeniem zamówienia Klient jest zobowiązany poinformować Diabelsko Dobre o wszelkich chorobach lub uczuleniach, jak również o jakichkolwiek innych okolicznościach mogących mieć wpływ na zdrowie Klienta lub jego samopoczucie, a w szczególności: chorobach istniejących oraz przebytych; nadciśnieniu tętniczym, chorobach serca; chorobach przewodu pokarmowego, cukrzycy; nietolerancji laktozy; a także zażywanych lekach mogących mieć wpływ na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie; w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią; pozostałych alergiach pokarmowych. Obowiązek przekazania informacji zgodnie z powyższym zapisem nie jest jednoznaczne z przygotowaniem przez Diabelsko Dobre produktów dedykowanych osobom borykającym się z jakimikolwiek schorzeniami, chorobami itp. Po złożeniu zamówienia online, Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na podany w Serwisie adres e-mail. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesłanego przez Diabelsko Dobre potwierdzenia zamówienia pod względem poprawności tj. m.in.: rodzaj Diety, termin dostawy, adres. Zgłoszenie nieprawidłowości w zakresie potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno nastąpić w ciągu 12 godzin od daty otrzymania tego potwierdzenia. Po upływie tego terminu Klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z poprawnością danych dot. zamówienia. Klient, który wybierze opcję płatności za pośrednictwem przelewu tradycyjnego zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania na adres e-mail: kontakt@diabelskodobre.pl potwierdzenie dokonania płatności z widoczną datą dokonania płatności, kwotą oraz numerem rachunku bankowego odbiorcy. W przypadku dokonania przez Klienta odsprzedaży Posiłków lub przekazaniu ich osobom trzecim Diabelsko Dobre nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety lub innego rodzaju skutki związane ze spożyciem posiłków składających się na Diety. W przypadku nieodpowiedniego przechowywania posiłków przez Klienta, Diabelsko Dobre nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety oraz za przydatność do spożycia posiłków. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z zawartością opakowania przed spożyciem jego zawartości w celu samodzielnego wyeliminowania składników, na które mógłby być uczulony. Diabelsko Dobre nie ma możliwości wykluczenia poszczególnych produktów/ grup produktów/ alergenów na życzenie Klienta. Diabelsko Dobre nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uczulenia. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania zobowiązany jest powstrzymać się od spożycia posiłku oraz natychmiast powiadomić o tym przypadku Diabelsko Dobre, wysyłając taką informację na adres wysyłając taką informację na kontakt@diabelskodobre.pl

§6. Zamówienia Klientów niezarejestrowanych w Serwisie

Klient, który nie założył Konta w Serwisie zawiera Umowę poprzez kontakt e-mailowy z pracownikiem Diabelsko Dobre, podczas którego przekazane zostaną mu podstawowe informacje dotyczące Diet, ustalone warunki realizacji zamówienia, w tym płatność i terminy dostaw. Klient jest odpowiedzialny za poprawność i prawidłowość danych. W sytuacji błędnego wprowadzenia danych, Klient powinien zgłosić taką okoliczność niezwłocznie, nie później niż w terminie 12 godzin od chwili otrzymania wiadomości, o której mowa w § 6 ust. 9 Regulaminu, w formie wiadomości e-mail skierowanej adres e-mail. Tak wprowadzone modyfikacje, uzupełnienia lub poprawki obowiązywać będą począwszy od kolejnego pełnego tygodnia z zastrzeżeniem konieczności skierowania wiadomości nie później niż do piątku do godziny 12:00. w razie zgłoszenia zmiany z naruszeniem zapisów zdania poprzedniego, wiadomość traktowana jest jako doręczona kolejnego dnia roboczego. Diabelsko Dobre nie odpowiada za skutki rozpoczęcia realizacji zamówienia przed zasygnalizowaniem błędu zgodnie z procedurą przedstawioną w zdaniach poprzednich. Diabelsko Dobre zastrzega możliwość obciążenia Klienta dodatkową opłatą w sytuacji zgłoszenia omyłki, o której mowa w zdaniach poprzednich, po chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia. Prawidłowo złożone zamówienia będą realizowane w terminie 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) godzin od zaksięgowania środków na naszym rachunku bankowym. Diabelsko Dobre nie przygotowuje diet indywidualnych i eliminacyjnych, w tym wyłączających potencjalne alergeny. Nieprzestrzeganie przez Klienta wszystkich zaleceń związanych z jego stanem zdrowia, alergiami lub innymi okolicznościami może mieć negatywny wpływ na zdrowie Klienta, za co Diabelsko Dobre nie ponosi odpowiedzialności. Diabelsko Dobre zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku braku dokonania płatności w pełnej wysokości w terminie 2 (słownie: dwóch) dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia lub podania niekompletnych danych. Po złożeniu zamówienia online, Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na podany adres e-mail. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesłanego przez Diabelsko Dobre potwierdzenia zamówienia pod względem poprawności tj. m. in.: rodzaj diety, termin dostawy, adres. Po wysłaniu potwierdzenia wpłaty oraz kompletu informacji niezbędnych do dostawy Klient otrzymuje potwierdzenie aktywacji na podany adres mailowy. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia potwierdzenia pod względem poprawności. Zgłoszenie nieprawidłowości w adresie i danych osobowych powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od daty otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w § 6 ust. 10 Regulaminu. po upływie tego terminu Klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z poprawnością danych dot. zamówienia. Zgłoszenie braku realizacji dostawy wykonywanej przez Diabelsko Dobre powinno nastąpić w przeciągu 24 h. Wraz z potwierdzeniem zapłaty w przypadku płatności na konto Diabelsko Dobre Klient zobowiązany jest do przesłania danych teleadresowych zgodnych z wcześniej otrzymanym potwierdzeniem zamówienia, tj. adresu dostawy, w tym ulica, miejscowość, dzielnica i numer domu, kodu do domofonu oraz numeru telefonu, a także dodatkowych informacji dot. dowozu w celu ułatwienia dostawy posiłków. W przypadku nieodpowiedniego przechowywania Posiłków przez Klienta, Diabelsko Dobre nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety oraz za jej przydatność do spożycia. Niezależnie od warunków składania zamówień , pracownicy Diabelsko Dobre pozostają do dyspozycji Klientów w dni powszednie od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00-17.00 (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) pod numerami telefonu oraz adresami e-mail umieszczonymi w Serwisie w zakładce „Kontakt”.

§7. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Posiłków zdefiniowanych w § 1 ust. 12 Regulaminu, dostarczanych w ramach następujących pakietów:
WYBÓR MENU STANDARD STANDARD BEZ RYB VEGE SPORT NISKI IG LUNCH BOX KETOGENICZNA WEGAŃSKA REDUKCYJNA POLSKA KUCHNIA DLA KOBIET
1200 1200 1200 1200 2000 1200 1000 1200 1200 1000 1200 1200
1500 1500 1500 1500 2500 1500 1500 1500 1200 1500 1500
2000 2000 2000 2000 3000 2000 2000 2000 1500 2000 1800
Każdy Posiłek jest osobno pakowany w plastikowe opakowania, metodą zgrzewania termicznego przy pomocy maszyny zgrzewającej. Każdy Posiłek posiada etykietę z nazwą dania, informacją o kolejności spożywania, warunki przechowywania określające zalecana temperaturę oraz datą przydatności do spożycia. Nie stosujemy dodatkowych oznaczeń na życzenie Klienta w tym oznaczeń personalnych. Posiłki po dostarczeniu do czasu spożycia powinny być przechowywane w lodówce. Każdy zestaw jest spakowany w torbę nadającą się do recyklingu. Diabelsko Dobre informuje, iż dane dotyczące wartości odżywczych każdego z posiłków mogą odbiegać od rzeczywistych w zakresie do 5 (słownie: pięciu) punktów procentowych w skali jednego tygodnia.

§8. Warunki dostawy

Na Terenie Dostawy Posiłki dostarczane są przez Diabelsko Dobre za pomocą własnych dostawców lub przy wykorzystaniu podmiotów trzecich. Diabelsko Dobre oferuje możliwość realizacji dostawy Posiłków poza Terenem Dostawy po uprzednim uzgodnieniu miejsca dostawy z Biurem Obsługi Klienta. w celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt pod numerem 733 355 659 lub drogą mailową e-mail: kontakt@diabelskodobre.pl. Dostawa Diet lub innych produktów przeznaczonych na dni od poniedziałku do soboty odbywa się w godzinach nocnych począwszy od dnia poprzedzającego dzień przeznaczenia diety. Realizacja zamówienia na terenie dostaw odbywa się między 22:00 a 8:00. Diabelsko Dobre zastrzega, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach niezależnych od firmy możliwym jest realizacja dostawy w godzinach innych wskazane w § 8 ust. 6 Regulaminu bez podania przyczyny i powstania po stronie Klienta uprawnień do formułowania roszczeń. Brak odbioru dostarczonej Diety lub innego produktu przez Klienta bądź niemożność ich dostarczenia przez dostawcę pod wskazany adres w przypadku np.: braku podania kodu do domofonu czy też klucza do klatki schodowej, nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu środków lub formułowania innych roszczeń. Z przyczyn logistycznych Klient nie ma możliwości wyboru konkretnej godziny dostawy. Dostawa odbywa się w sposób bezkontaktowy, kierowca pozostawia Posiłki we wskazanym przez Klienta miejscu. Dostawca nie ma obowiązku informowania Klienta o dokonanej dostawie. Diabelsko Dobre nie odpowiada za brak możliwości dostarczenia posiłków we wskazane miejsce z przyczyn niezależnych od firmy (np.: zepsuty domofon, brak kontaktu z Klientem, brak możliwości dojazdu). Diety oferowane są w pakietach przeznaczonych na dni robocze – od poniedziałku do soboty, w związku z powyższym Diabelsko Dobre nie mają możliwości dostarczać diet lub innych produktów przeznaczonych na niedzielę lub inny dzień wolny od pracy. Istnieje możliwość zamówienia Posiłku lub innego produktu z przeznaczeniem na jeden dzień wolny (np. na niedzielę), która zostanie dostarczane razem z Dietą sobotnią. Tak dostarczony produkt dodatkowy będzie powielonym zestawem z dnia powszedniego. Informację o chęci skorzystania z takiej opcji należy podać podczas składania zamówienia. Diabelsko Dobre zastrzega, iż istnieje możliwość braku zrealizowania dostawy Diety lub innego produktu z przyczyn niezależnych od Spółki np.: brak możliwości przejazdu z uwagi na stan techniczny drogi, blokadę przejazdu itp. w tego typu sytuacji Firma poinformują Klienta o zaistnieniu danej okoliczności. Dieta dostarczana na sobotę jest taka sama jak dieta piątkowa – identyczne menu.

§9. Cena i metody płatności

Szczegółowy cennik Usług zamieszczony jest w Serwisie w zakładce „Cennik” i obowiązuje dla wszystkich zamówień, bez względu na sposób ich złożenia. Wszystkie ceny podane przez Diabelsko Dobre wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto uwzględniającymi podatek od towarów i usług (VAT). Wszelkie opłaty zamówień następować powinny w formie bezgotówkowej, przelewem na rachunek bankowy Tani Catering o numerze:

54 1090 1753 0000 0001 4839 9033

lub poprzez system płatności. Płatności na rzecz Diabelsko Dobre następują przed rozpoczęciem dostaw Posiłków. Przed dokonaniem płatności lub przy składaniu zamówienia Klient zobligowany jest do określenia czy dokonuje zakupu jako konsument czy jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą. w razie nabycia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i chęci uzyskania dokumentu Faktura VAT Klient winien jest wskazać pełne dane przedsiębiorstwa, w tym: NIP, nazwa, adres.

§10. Zmiana zamówienia poza Serwisem

Zapisy § 10 Regulaminy dotyczą czynności zmian zamówień za pośrednictwem kontaktu drogą e-mail z Diabelsko Dobre bez korzystania z funkcjonalności Serwisu. Zawieszenie dostarczania danej diety, następuje tylko drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail skierowane na adres kontakt@diabelskodobre.pl, co najmniej na dwa dni robocze przed dostawą zamówienia. Oświadczenie w przedmiocie zawieszenia dostawy należy kierować do godziny 12:00, z podaniem daty zawieszenia oraz daty wznowienia dostaw Diety. W przeciwnym wypadku Diabelsko Dobre dostarczać będą diety zgodnie z dotychczasowym harmonogramem na koszt i ryzyko Klienta. Czas trwania pakietu zostaje przedłużony o ilość dni zawieszenia, zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu. Nie jest wymagane podanie terminu wykorzystania wstrzymanych dni obowiązywania pakietu. w przypadku chęci wznowienia należy przekazać stosowną informację w formie wiadomości e-mail skierowanej na adres kontakt@diabelskodobre.pl, na dwa Dni robocze przed planowaną datą kontynuacji. Okres zawieszenia dostarczania Diety może wynieść maksymalnie 2 (słownie: dwa) miesiące. W razie upływie wskazanego 2-miesięcznego okresu i braku wznowienia dostarczania Diety przez Klienta – zamówienie uznaje się za anulowane. Anulowanie zamówienia jest możliwe na dwa Dni robocze przed faktyczną datą dostawy Diety wysyłając formularz rezygnacji dostępny w Serwisie, pod rygorem nieważności. W sytuacji anulowania zamówienia zgodnie ze zdaniem poprzednim Firmie przysługiwać będzie roszczenie o zwrot wydatków poniesionych w celu należytego wykonania zamówienia oraz ewentualnych poniesionych szkód. Zmianę adresu dostawy, należy zgłosić mailowo na adres kontakt@diabelskodobre.pl do godz. 7:00 dnia poprzedniego. Nie ma możliwości dokonania jednorazowej zmiany adresu na konkretny dzień. Wszelkie zmiany w adresach dostawy realizowane są minimum na 5 dni, rozpoczynając od poniedziałku. o każdorazowej zmianie Adresu Klient zobowiązany jest poinformować Diabelsko Dobre drogą mailową. Wszelkie zmiany w Zamówieniu są potwierdzane drogą mailową, poprzez podsumowanie dokonanych zmian. Jakiekolwiek zmiany Zamówienia wymagają form szczególnych zastrzeżonych w treści Regulaminu, pod rygorem nieważności. Jeśli w efekcie zmiany zamówienia dojdzie do sytuacji, w której: Klient uiścił na rzecz Diabelsko Dobre wynagrodzenie w kwocie wyższej niż należna (nadpłata) – zwrot odpowiedniej ilości środków pieniężnych nastąpi w terminie 10 dni roboczych Klient uiścił na rzecz Diabelsko Dobre wynagrodzenie w kwocie niższej niż należna (niedopłata) – zobowiązany będzie do uregulowania brakującej części wynagrodzenia należnego Firmie – z zastrzeżeniem rozpoczęcia realizacji zmodyfikowanego zamówienia dopiero po zaksięgowaniu środków. Klientowi przysługuje uprawnienie do dokonywania maksymalnie 2 (słownie: dwóch) zmian w obrębie zamówienia przypadających na okres 20 (słownie: dwudziestu) dni roboczych realizacji zamówienia. Istnieje możliwość zmiany danego rodzaju Diety na dowolną inną Dietę dostępną w ofercie Diabelsko Dobre. Należność za dietę zostanie rozliczona według obowiązującego cennika. Zwrot należności nastąpi jeżeli firma Diabelsko Dobre nie dowożą Diet do wybranej miejscowości . Zwroty realizowane są w ciągu 10 dni roboczych: na rachunek bankowy, wskazany na formularzu zwrotu wypełnionym przez Klienta Wszelkie zmiany w zamówieniu są potwierdzane drogą mailową, poprzez podsumowanie dokonanych zmian.

§11. Postępowanie reklamacyjne

Klientowi przysługuje uprawnienie do zgłoszenia reklamacji dotyczącej wad lub usterek w zakresie funkcjonowania Serwisu, a także realizacji złożonego zamówienia, poprzez wysłanie reklamacji na adres siedziby jak też poprzez e-mail: kontakt@diabelskodobre.pl Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne powinny zawierać co najmniej:
 • dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika (np. firmę, NIP, imię i nazwisko, numer rachunku bankowego oraz nazwę Banku),
 • dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny),
 • nr transakcji/zamówienia, co do którego zgłoszono reklamację, jeśli taki numer został nadany,
 • datę dostawy,
 • opis zastrzeżeń co do funkcjonowania Serwisu lub realizacji zamówienia,
 • dokumentację fotograficzną ukazującą zgłoszone zastrzeżenia.
Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 (słownie: czternaście) Dni roboczych od dnia doręczenia do Diabelsko Dobre reklamacji. Wszelkie reklamacje należy składać niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od wystąpienia okoliczności wskazujących na niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy. Konieczne jest załączenie dokumentacji fotograficznej obrazującej zastrzeżenia.

§12. Promocje

Promocje przygotowywane przez Diabelsko Dobre nie łączą się. Promocje naliczane są od podstawowej ceny diety. Kody rabatowe dostępne u osób promujących Diabelsko Dobre są kodami obowiązującymi na pierwsze zamówienie. Rabat naliczany jest od ceny diety. Regulaminy odrębnych programów promocyjnych lub konkursów udostępniane będą w Serwisie oraz w mediach społecznościowych prowadzonych dla Diabelsko Dobre przy wprowadzaniu danego programu.

§13. Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta

Uwzględniając przedmiot Umowy mający charakter przedmiotu świadczenia ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającego krótki termin przydatności do użycia, a także faktem, iż częścią świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, stosownie do brzmienia przepisów art. 38 pkt 4, 5 i 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.), Klientowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy jako zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. W przypadku odstąpienia od umowy zamówień dłuższych niż 20 dni, w których koszt zamówień jest niższy niż w przypadku zamówień kilkudniowych, konsumentowi przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane dni po cenach wyższych.

§14. Pozostałe uzgodnienia

W celu skorzystania z cennika, oferty, formularza zamówień, regulaminu, dostępnych za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest: urządzenie z dostępem do sieci internetowej oraz przeglądarką internetową (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla) oraz aktywne konto poczty elektronicznej i numer telefonu nieprzypisanego wcześniej do innego Klienta Diabelsko Dobre. Klient akceptuje okoliczność nagrywania rozmów telefonicznych wykonywanych za pośrednictwem aparatów telefonicznych Diabelsko Dobre Rejestracja rozmów służy wyłącznie podwyższaniu kwalifikacji pracowników i współpracowników Diabelsko Dobre, a także rozpatrywaniu reklamacji oraz realizacji zamówień zgodnie z przepisami art. 14 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).
Scroll to Top